Nieuws

BKV en Vrest ontwikkelen toekomstgericht portfolioproduct: Iprove

Geplaatst op

Onlangs zijn BKV, een bemiddelingsorganisatie voor zorgprofessionals, en Vrest een unieke samenwerking aangegaan vanuit een gezamenlijke missie; de zorgprofessional ontzorgen, zodat hij/zij zorg kan verlenen. Een mooi resultaat van deze samenwerking is het nieuwe portfolioproduct Iprove.

 

 

 

 

 

 

Iprove is een digitale persoonlijke kluis waar zorgprofessionals op een veilige manier hun kennis en kunde, inclusief IFMS en POP, kunnen bijhouden. Alles op 1 plek, altijd actueel én 24/7 bereikbaar.

Hiermee denken wij samen met BKV een toekomstbestendige tool te hebben ontwikkeld waar iedere zorgprofessional profijt van heeft.

Meer weten over BKV? Kijk op www.bkv.jobs
Meer over ondersteuning van Vrest in IFMS-trajecten, zie IFMS, GroepsIFMS en TeamIFMS

Vrest en SBOS sluiten Raamovereenkomst

Geplaatst op

Bart van Veldhuijzen, Directeur van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS), op de foto links, en Eelco Kunst, CEO van Vrest, hebben op 20 juni 2019 een Raamovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ondersteuning van de Opleiding tot Sportarts met een digitaal opleidingsportfolio.

Het nieuwe portfolio is inmiddels gereed en wordt in de maanden juli en augustus door een eerste groep aiossen getest en geëvalueerd. Het nieuwe portfolio ondersteunt EPA-gericht opleiden gedurende alle fasen van de opleiding, ook die fasen waarbij kennis en vaardigheden worden opgedaan bij andere specialismen, waaronder de cardiologie, huisartsgeneeskunde, longgeneeskunde en orthopedie.

We zien uit naar een vruchtbare en intensieve samenwerking!

 

Wilt u meer weten over SBOS, zie: www.sportgeneeskunde.com
Of over de opleiding tot sportarts, zie: sportarts worden

Landelijke kick-off van het Opleidingsportfolio Laboratoriumspecialist Klinische Chemie

Geplaatst op

Tijdens een bijeenkomst van ca. 70 opleiders en aiossen van de opleiding Laboratoriumspecialist Klinische Chemie op 26 maart 2019 is het startsein gegeven voor landelijke ingebruikname van het vernieuwde Opleidingsportfolio Laboratoriumspecialist Klinische Chemie.

De kick-off bijeenkomst is daarmee gelijk een startpunt voor EPA-gericht opleiden. Tevens de afronding van een intensieve ontwikkelperiode van slechts vier maanden met de portfoliocommissie van de NVKC. Wat ons betreft veel dank aan de leden van deze commissie voor de beschikbaarheid, de ideeën en reflectie op ideeën, de testperiode en het enthousiasme om alles voor de bijeenkomst van 26 maart voor elkaar te krijgen. In het bijzonder dank aan Elianne Roelandse, opleider in het VUmc en voorzitter van de portfoliocommissie, Lise Schoonen (op de foto links), zeer betrokken en actieve vertegenwoordiger van alle aiossen klinische chemie, Christine Ruiter, beleidsmedewerker en spin in het web van NVKC, en Auk Dijkstra, onderwijskundig adviseur.

We zien uit naar voortzetting van onze vruchtbare en intensieve samenwerking tot nu toe. Eind mei hebben we reeds een eerste evaluatie van gebruik van het vernieuwde portfolio, een continue bijdrage aan proving & improving competences.

Wilt u meer weten over NVKC en de opleiding tot Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, zie: NVKC

 

Voor uw eventuele vragen, bel gerust met André Davidsz – 06 427 470 26, onze accountmanager voor de NVKC, met Eelco Kunst – 06 515 616 75, onze CEO (op de foto rechts), of met onze supportdesk – 053 851 70 51.

Vrest en NVMDL sluiten raamovereenkomst

Geplaatst op

Prof. Dr. Ad Masclee (op de foto links), voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en Hoofd van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het MUMC+, tevens opleider, Dr. Jeroen van Bergeijk, secretaris van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en als Maag-Darm-Leverarts verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei en Eelco Kunst (op de foto rechts), CEO van Vrest, hebben op 18 februari 2019 de al enige jaren bestaande samenwerking tussen NVMDL en Vrest bestendigd en nader omschreven in een Raamovereenkomst.

De Raamovereenkomst behelst onder meer het implementeren en continu verbeteren van het digitaal opleidingsportfolio MDL-arts. Daarnaast het implementeren, onderhouden en doorontwikkelen van het landelijk ERCP-kwaliteitsregister. NVMDL en Vrest starten verder samen onderzoek naar de inzet van statistieken ten behoeve van het nieuwe opleiden conform NOVUM.

We zien uit naar een voortzetting van onze vruchtbare en intensieve samenwerking en verwachten op deze wijze een blijvende bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van de ontwikkeling van het vakgebied van de maag-darm-leverarts.

Wilt u meer weten over NVMDL en de MDL-arts, zie: NVMDL

Sociale Onderneming MedGezel wint Social Grow Sessions 2018 Award

Geplaatst op

Social Enterprise MedGezel is sinds enkele maanden actief: coassistenten geneeskunde worden opgeleid als medisch coach en begeleiden in die hoedanigheid patiënten bij artsbezoek. Het doel: betere informatievoorziening van de patiënt, betere voorbereiding van de gesprekken, minder vervolgvragen aan de arts, de coassistent komt in aanraking met zijn/haar doelgroep hetgeen het leerproces van de arts in wording op een andere manier stimuleert, etc.

Vrest ondersteunt MedGezel en de coassistenten met loopbaanportfolio’s.

Op 5 december 2018 is MedGezel gelauwerd: Laureaat Beste Groeiplan van de Social Grow Sessions 2018, zie bijgevoegde foto. Voor meer informatie, zie ook: Social Grow Sessions

Wilt u meer weten over MedGezel, klik hier: Sociale Onderneming MedGezel

Onze felicitaties aan Giliam Kuijpers en al diegenen die het initiatief steunen en helpen er een succes van te maken. Fijn dat wij ook onze bijdrage kunnen leveren !

AIOS Urologie werken vanaf 1 januari 2019 met Vrest

Geplaatst op


De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en Vrest hebben een Raamovereenkomst gesloten ten behoeve van het inrichten en waar nodig doorontwikkelen van het Opleidingsportfolio Urologie. Vanaf 1 januari 2019 starten de eerste AIOS Urologie in het werken met het Vrest Opleidingsportfolio Urologie. Met daarin vanzelfsprekend een volledige integratie met de Vooropleiding Heelkunde. Partijen maken gebruik van elkaars sterke punten: NVU bewaakt de inhoud en de kwaliteit; Vrest organiseert onderhoud en ontwikkeling, waaronder implementatie bij de deelnemende klinieken, organisatie van klankbordgroepbijeenkomsten, voorlichting aan gebruikers en operationeel hebben van een effectieve supportdesk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus MC zet Vrest in voor de Minor SEH

Geplaatst op

Op 1 september jongstleden is het Erasmus MC begonnen met het ondersteunen van de Minor SEH door studenten geneeskunde met een portfolio van Vrest. Met groot enthousiasme vanuit de studenten en de supervisoren:

  • 24 Minor SEH-studenten
  • verzamelden maar liefst 123 beoordelingen
  • in slechts 8 weken tijd

We zijn blij dat we hierin samen kunnen optrekken, feliciteren onze partners bij Erasmus MC met dit initiatief en hopen dat wij een passende bijdrage hebben kunnen leveren aan de opleiding van de student geneeskunde.

Vrest en OIGT sluiten raamovereenkomst

Geplaatst op

Barend Gerretsen, Hoofd van het Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) en Eelco Kunst, CEO van Vrest, hebben op 20 september 2018 een Raamovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ondersteuning van de Opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT, ook bekend als Medical Doctor Global Health) met een digitaal opleidingsportfolio.

Het nieuwe portfolio is per direct beschikbaar en ondersteunt EPA-gericht opleiden gedurende alle fasen van de opleiding: heelkunde, obstetrie & gynaecologie, kindergeneeskunde en gedurende de module buitenland.

We zien uit naar een vruchtbare en intensieve samenwerking en hopen op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van de ontwikkeling van de geneeskunde in gebieden met beperktere mogelijkheden tot het leveren van effectieve gezondheidszorg dan wij in Nederland gewoon zijn.

Wilt u meer weten over OIGT en de Medical Doctor Global Health, zie: OIGT

Vrest ondersteunt Sociale Onderneming MedGezel

Geplaatst op

Vrest en MedGezel hebben vandaag hun samenwerking bekrachtigd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst, met veel aandacht voor informatiebeveiliging, een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Sociale Onderneming MedGezel, een initiatief van Giliam Kuijpers, leidt geneeskundestudenten en coassistenten op tot medisch coach. Deze medisch coaches ondersteunen patiënten voor, tijdens en na hun artsenbezoek. Zodat zij in alle rust en in begrijpelijke taal het advies van de dokter tot zich kunnen laten komen en dit kunnen bespreken met iemand die verstand van zaken heeft.

Vrest ondersteunt MedGezel gedurende het gehele proces van voorbereiding van een gesprek tot verslaglegging. Wij hopen zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van onze nieuwe dokters, onder meer ter voorbereiding op hun vervolgopleiding en verdere loopbaanportfolio-ontwikkeling.

Wilt u meer weten over MedGezel, klik hier: Sociale Onderneming MedGezel

Zorgverlener verdient professionele identiteit

Geplaatst op

Slechts voldoen aan de minimale eisen is nu de norm in de zorg.

Er is een fundamentele fout geslopen in de manier waarop wij in de zorg bezig zijn met de ontwikkeling van organisaties, teams en professionals.Het contrast tussen de liefde voor het vak en de terreur van (over)registratie is de afgelopen jaren steeds groter geworden.
Het geloof in evidence-based practice heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van organisaties, teams en professionals is verworden tot het zetten van punten en vinkjes. Zorgprofessionals zijn doorlopend bezig de zorg voor patiënten te verbeteren. Het zijn bij uitstek verantwoordelijke professionals die graag bereid zijn rekenschap af te leggen, maar we doen ze geen recht met de afreken- cultuur die is ontstaan.

Eelco Kunst – CEO Vrest

Meten is weten is een mythe

In plaats van evidence-based practice als een instrument te zien voor ontwikkeling, zijn we, zoals zoveel organisaties de afgelopen decennia, gaan geloven in de mythe: “If you can’t measure it, you can’t manage it.” De cijfers hebben ons verleid in het kader van persoonlijke en professionele ontwikkeling te focussen op dat wat minimaal nodig is arts te worden en te kunnen blijven. Juist de dragende aspecten van persoonlijke motivatie voor ontwikkeling – autonomy, mastery en purpose* – lijken naar de achtergrond te zijn verdwenen. Enkele constateringen en aanbevelingen uit een recent verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bevestigen dit beeld. ‘[..] de focus van het kwaliteitstoezicht en de zorgcontractering dient te verschuiven van uniforme kwantitatieve uitkomsten van zorg naar het leren en verbeteren van zorgprofessionals en zorgorganisaties.’ **

Maak einde aan afrekencultuur

De aanbevelingen motiveren mij aan de slag te gaan om samen met u de weg te vinden naar een leercultuur i.p.v. een afrekencultuur. Een cultuur waarin vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid in balans zijn en waarin zorgprofessionals samenwerken aan continue ontwikkeling van henzelf, hun teams, hun organisaties en de gezondheidszorg als geheel.
Om dit te bewerkstelligen moeten we kijken naar de mentaliteit en processen rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling en naar de tools die we daarbij gebruiken.

Portfolio is meer dan informatie

Stelt u zich eens voor dat uw e-portfolio uitgroeit tot een complete tool voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor het promoten van uw professionele identiteit. Dit portfolio bevat dan vanzelfsprekend ook de bewijslast van uw ontwikkeling als professional, maar in het licht van bovenstaande, is het mijn verantwoordelijkheid het portfolio meer te laten zijn dan een drager van relevante informatie, vinkjes en punten. Het portfolio moet u en uw collega’s ondersteunen bij de continue ontwikkeling van uzelf, uw team, uw organisatie en de gezondheidszorg als geheel; een startpunt vormen om uw leerweg uit te stippelen, met en van anderen te leren én tussentijds doelen te presenteren.

Wij starten met een online forumdiscussie? Doet u mee?

We ontwikkelen onze tools op basis van theorieën*/*** en proberen verschillende functionaliteiten uit in de praktijk. De aansluiting op de mentaliteit en processen rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling in uw praktijk is essentieel om deze tools echt van waarde te laten zijn voor uw ontwikkeling.

We nodigen u graag uit voor deelname aan de start ons online discussieforum op di. 12 juni om 19:00. U kunt hieraan live deelnemen of het volgen, vanachter uw PC of tablet.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via mailadres vrestforum@vrest.nl.

Wilt u in de tussentijd meer weten of ideeën delen, ik hoor graag van u! Eelco Kunst, CEO Vrest [06 515 616 75]

*Drive – The surprising truth about what motivates us; April 2011; Daniel Pink
**David Shaffer (http://edgaps.org/gaps/about/epistemic-games-university-of-wisconsin-madison/david-williamson-shaffer/)
***Zonder context geen bewijs – Over de illusie van evidence-based practice; Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; 19 juni 2017; Dr. W.J. Meerding